เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562   ณ อาคารกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา   นายกำซานี มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  พร้อมคณะ  เป็นผู้แทน กฟผ.มอบเช็คจำนวนเงิน 5,000 บาท ให้กัเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลายกอเละ มะมิง อีหม่ามมัสยิดซัมซุดดินเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลกาโสด หมู่ที่ 5ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อสนับสนุนการจัดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลสานสายใยสู่ชุมชนเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลกาโสด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกรักเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลเกิด ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมความรักความสามัคคี และสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นำไปสู่การแก้ปัญหาภัยยาเสพติด ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ.เขื่อนบางลาง กับชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ นำสู่การสนับสนุนภารกิจของ กฟผ.ต่อไป

 

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลภายใน

ผู้รับผิดชอบเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล