เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2562  ณ เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลศรีบางลางวิทยานุสรณ์ ตำบลเขื่อนบางลาง และเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลคัมภีร์วิทยา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายนิยา วาเด็ง วิทยากรระดับ 7 และนายลุคมัน ยันยา ช่างระดับ 5 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นผู้แทน กฟผ.  มอบของรางวัลให้กัเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลายอิสมาแอ ยูโซ๊ะ ผู้รับใบอนุญาตเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลศรีบางลางวิทยานุสรณ์ และมอบของรางวัลให้กัเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลางแวอารีซะ สามะ ผู้อำนวยการเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลคัมภีร์วิทยา เพื่อ สนับสนุนของรางวัลในการจัดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ของแต่ละเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล  ตลอดจนเพื่อช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ.เขื่อนบางลาง กับชุมชนข้างเคียง เพื่อให้เกิดการสนับสนุนภารกิจของ กฟผ.อย่างยั่งยืน ต่อไป

 

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลภายใน

ผู้รับผิดชอบเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล