นายนิยา  วาเด็ง  วิทยากรระดับ 7  นายลุคมัน  ยานยา ช่างระดับ 5 งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ ภารกิจหลักของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (กฟผ.)รวมถึงประวัติของเขื่อนบางลาง  ภารกิจและประโยชน์ของเขื่อนบางลาง  ให้กับคณะครูและนักเรียนเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลพัฒนาวิทยา แผนกสาธิต อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 50 คน ในโอกาสที่ทางเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลได้จัดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลการศึกษานอกห้องเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เรื่องไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาวิทยาศาสตร์  เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานที่จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนได้

          โอกาสนี้ ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงภายในโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง โดยมี นายพงศ์เทพ  กสิวุฒิ  หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ 3 พร้อมผู้ปฏิบัติงานแผนกเดินเครื่องกะ 3   ให้การต้อนรับและบรรยายเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลด้านเทคนิคและหลักการทำงานของเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วย  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
 

 

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลภายใน

ผู้รับผิดชอบเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล