นางสาววาทิตรัตน์  ศรีทอง  พยาบาลวิชาชีพระดับ 6(พบ.6) และนายมุสตอปา  ซิ  พยาบาลวิชาชีพระดับ 5 (พบ.5) พร้อมกับ อสม. กฟผ. นายวรวุต  สายทอง ช่างระดับ 4  และทีมงานจากงานสุขภาพอนามัย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  จัดโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงแก่ประชาชนที่มีอายุเกิน 35 ปี บริเวณชุมชนหน้าตลาดเขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้อง ซึ่งครั้งนี้มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 31 ราย มีผลตรวจที่มีความผิดปกติ จำนวน 15 ราย ทั้งนี้งานสุขภาพและอนามัยเขื่อนบางลางได้ประสานงานส่งต่อรายชื่อดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลสุขภาพตำบลเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลสันติเพื่อดำเนินการต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

 

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลภายใน

ผู้รับผิดชอบเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล