ประวัติความเป็นมา

 


ประวัติเขื่อน 

ประวัติเขื่อนบางลาง
โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง         
       โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง นับเป็นโครงการอเนกประสงค์ แห่งหนึ่งตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี โครงการนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล ได้เข้ามาดำเนินการสำรวจและรวบรวมเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการออกแบบงาน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อยมา โดยให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคส่วนนี้ ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีอนุมัติให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล ดำเนินการก่อสร้างงานโครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๑๖ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล ได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เช่น การจัดหาแหล่งที่มาของการลงทุน การจัดทำรายละเอียด การเรียกประกวดราคางานก่อสร้าง ด้านโยธาของ โครงการและอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ
        เขื่อนบางลาง เริ่มดำเนินการก่อสร้าง มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๑๙ แล้วเสร็จเดือน มิถุนายน ๒๕๒๔ เขื่อนบางลาง เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของภาคใต้ การก่อสร้างได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก็ด้วยความเสียสละ ร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากราษฎรในพื้นที่ หน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (กฟผ.) ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ เขื่อนแห่งนี้จึงมีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลเพื่อ อำนวยประโยชน์แก่ประชาชน ในภูมิภาคนี้ของประเทศอย่างแท้จริง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๒๔

 

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลทางเทคนิค

ตัวเขื่อน ขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว
ความยาวสันเขื่อน 422 เมตร
ความกว้างสันเขื่อน 10 เมตร
ความสูงจากจุดต่ำสุด 85 เมตร
ความกว้างที่สุด ของสันเขื่อน 366 เมตร
ระดับสันเขื่อน 120 เมตร ร.ท.ก.
ปริมาตรตัวเขื่อน 2,865,000 ลูกบาศก์ เมตร

 

อ่างเก็เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล้ำ  
ระดับสูงสุดปกติ 115 เมตร(ร.ท.ก.)
ระดับสูงสุดที่รับได้ 117.5 เมตร(ร.ท.ก.)
ระดับต่ำสุด 83 เมตร(ร.ท.ก.)
ความจุของอ่างเก็เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล้ำ 1,420 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาตรตัวเขื่อน 2,865,000 ลูกบาศก์ เมตร(ที่ 115 เมตร ร.ท.ก.)
น้ำที่ใช้งานผลิตไฟฟ้า 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตร
ความจุน้ำที่อยู่ก้นอ่าง 320 ล้านลูกบาศก์เมตร
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับสูงสุดปกติ 41 ตารางกิโลเมตร
ความยาวอ่างเก็เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล้ำที่ระดับสูงสุดปกติ 41 กิโลเมตร
ปริมาณการตกตะกอนในอ่าง 0.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี.
  คิดเป็นอายุใช้งานเขื่อน ประมาณ ๗๐๐ ปี .

 

 

ลักษณะเขื่อน

 

 ลักษณะเขื่อน 

เขื่อนบางลาง : เป็นชนิดหินทิ้งแกนดินเหนียว ตัวเขื่อนสูง ๘๕ เมตร สันเขื่อนยาว ๔๒๒ เมตร  กว้าง ๑๐ เมตร ส่วนที่เป็นฐานกว้างที่สุด ๓๖๖ เมตร และมีปริมาตรตัวเขื่อน ๒,๘๖๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร


โรงไฟฟ้าและลานไกไฟฟ้า : อาคารโรงไฟฟ้าและลานไกไฟฟ้าตั้งอยู่ที่ฐานเขื่อนทางฝั่งขวาของลำน้ำ  อาคารโรงไฟฟ้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒๓.๗ x ๕๐.๕ เมตร สูง ๒๘ เมตร แบ่งออกป็น ๔ ชั้น ภายในอาคารมีที่ติดตั้งชุดเครื่องกังหันและอุปกรณ์ ๓ ชุด พร้อมทั้งห้องควบคุมไฟฟ้า ลานไกไฟฟ้าเป็นลานคอนกรีต ตั้งอยู่บริเวณหลังโรงไฟฟ้า

 

 

ประโยชน์ของเขื่อน

 

 ประโยชน์ของเขื่อน

     1. การชลประทาน โครงการนี้จะสนับสนุน โครงการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำที่เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลคูระ โดยสามารถส่งน้ำ เข้าสู่พื้นที่เพาะปลูก ด้านฝั่งซ้ายได้จำนวนประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ไร่ และฝั่งขวาของแม่น้ำปัตตานี จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ ไร่ รวมเป็นพื้นที่ได้รัเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล้ำประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่
 
  2. ช่วยบรรเทาอุทกภัย หลังจากการก่อสร้างเขื่อนบางลางแล้วเสร็จ จะสามารถกักเก็เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล้ำได้ถึง ๑๔๕๔.๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น น้ำที่เคยไหลเทจากเขาลงมาอย่างฉับพลัน และทำความเสียหายแก่การเพาะปลูก ตลอดจนเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลเรือนราษฎร และเส้นทางคมนาคมในท้องที่จังหวัดยะลา และปัตตานี จะถูกเก็บไว้ในอ่างเก็เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล้ำเขื่อนบางลาง ซึ่งจะสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยลงได้ และที่สำคัญขณะนี้ทางเขื่อนบางลาง ได้ติดตั้งระบบโทรมาตร เพื่อติดตามดูปริมาณน้ำฝนที่ไหลลงอ่าง เก็เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล้ำและระดัเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล้ำ ที่เพิ่มเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลหรือลดลงได้อย่างถูกต้องอีกด้วย โดยติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน และวัดระดัเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล้ำที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และที่เหนือเขื่อนบางลาง
3. การประมงน้ำจืด อ่างเก็เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล้ำเขื่อนบางลาง จะมีพื้นที่น้ำท่วมเหนือเขื่อนประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่ อ่างเก็เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล้ำแห่งนี้จึงสามารถให้ประโยชน์ทาง ด้านการประมงน้ำจืดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ทำให้ประชาชนที่อาศัย อยู่รอบๆอ่างเก็เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล้ำมีอาชีพ ทางด้านประมงน้ำจืดและมีรายได้เสริม จากการจับปลา ในแต่ละปีทางกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ได้มีการปล่อยพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง เพิ่มลงในอ่างเก็เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล้ำปีละหลายล้านตัว
  4. การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ราษฎรที่ถูกน้ำท่วมในอ่างเก็เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล้ำจำนวน ๑,๑๓๓ ครอบครัว จะได้รับการอพยพ ไปอยู่ในที่ดินจัดสรรแห่งใหม่ พร้อมทั้ง ระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น เช่น ถนน ระบเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล้ำประปา และไฟฟ้า ให้แก่ราษฎรอพยพ และได้จัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ ๒๐ ไร่ โดยแบ่งออกเป็นที่อยู่อาศัย ๒ ไร่ และที่เพาะปลูก ๑๘ ไร่ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้นำต้นยางพาราพันธุ์ดี มาปลูกให้ด้วย ที่อยู่อาศัย ๒ ไร่ นั้น จะจัดเป็นรูปหมู่เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลอยู่ใกล้ถนน มีน้ำ ไฟฟ้าในหมู่เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล มีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล สุเหร่า หรือวัด และสิ่งสาธารณูปโภคที่จำเป็น นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล จะหาพันธุ์ไม้ที่ให้ผลิตผล เช่น กาแฟ สะตอ มะพร้าว ขนุน และพันธุ์ผักต่างๆ ให้ราษฎรนำไปปลูก เพื่อใช้บริโภคและเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลเป็นรายได้ภายในครอบครัว
    5. การท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจการ ก่อสร้างเขื่อนบางลางทำให้เหนือเขื่อน กลายเป็นที่เก็บกักน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่า เป็นทะเลสาเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล้ำจืด ประกอบกับพื้นที่บริเวณหัวงานเขื่อน มีทิวทัศน์งดงามที่เต็มไปด้วยต้นไม้ที่ร่มรื่นและ พันธุ์ไม้ดอกที่สวยงาม จึงคาดหมายได้ว่า เขื่อนบางลางจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเพิ่มเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล อีกแห่งหนึ่งในภาคใต้ พร้อมกับมีร้านอาหาร เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลพักรับรอง สนามกีฬา สระว่ายน้ำ ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนที่เขื่อนบางลาง
  6. ผลิตกระแสไฟฟ้า โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เครื่อง กำลังผลิตรวม 72 MW.โรงไฟฟ้าเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลสันติ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง กำลังผลิตรวม 1.3 MW.สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางลาง 115 kV. เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าในจังหวัดยะลาบางส่วน

 

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลภายใน

ผู้รับผิดชอบเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล